T:mi Rakennuspalvelu Heikki Muittari – Omakotitalorakentamista Jyväskylän seudulla

Ota yhteyt­tä

Muuttovalmiita omakotitaloja jo vuodesta 1988

T:mi Raken­nus­pal­ve­lu Heik­ki Muit­ta­ri on vuon­na 1988 perus­tet­tu oma­ko­ti­ta­lo­jen raken­ta­mi­seen eri­kois­tu­nut raken­nusa­lan yri­tys Uurai­sil­ta. Meil­lä on sekä pit­kät perin­teet puu­ta­lo­jen raken­ta­mi­ses­sa että raken­nusa­lan vii­mei­sin tie­to ja käy­tän­nön osaa­mi­nen jo kah­des­sa suku­pol­ves­sa. Mei­dät on valit­tu Uurai­sil­la vuo­den yrit­tä­jäk­si jo vuon­na 1995 sekä vuo­den raken­ta­jak­si vuon­na 2010. Olem­me vuo­sien var­rel­la raken­ta­neet avai­met käteen -peri­aat­teel­la 63 taloa, jois­ta 53 oma­ko­ti­ta­loa on pit­käs­tä tava­ras­ta tehtyjä.

Tutustu palveluihimme

Muuttovalmis omakotitalo avaimet käteen -periaatteella

Puutalorakentamisen palveluita perustuksista vesikattoon

Energiatehokkaita ratkaisuja ja ympäristöystävällistä rakentamista

Raken­ta­mi­ses­sa meil­le tär­kei­tä tavoit­tei­ta ovat ener­gia­te­hok­kuus ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­pi tapa raken­taa. Haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me ener­gia­te­hok­kai­ta rat­kai­su­ja, jot­ka sekä mak­sa­vat itsen­sä takai­sin että nos­ta­vat raken­nuk­sen arvoa. Ener­gia­te­hok­kuus voi­daan kus­tan­nus­te­hok­kail­la­kin rat­kai­suil­la huo­mioi­da esi­mer­kik­si raken­nuk­sen läm­mi­tys­muo­toa ja ilmas­toin­ti­rat­kai­su­ja valit­taes­sa. Myös ikku­noi­den ja ulko-ovien U-arvot sekä ulko­sei­nä- ja tuli­si­ja­va­lin­nat vai­kut­ta­vat olen­nai­ses­ti ener­gia­te­hok­kuu­teen. Haluam­me myös olla osal­tam­me tuke­mas­sa ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­piä raken­ta­mi­sen tapo­ja ja sik­si teem­me eko­lo­gi­sia valin­to­ja myös raken­nus­ma­te­ri­aa­lien suh­teen. Käy­täm­me esi­mer­kik­si ylä­poh­jien ja sei­nien eris­tys­ma­te­ri­aa­li­na kier­rä­tys­pa­pe­ris­ta ympä­ris­töä aja­tel­len val­mis­tet­tua sel­lu­vil­laa, joka mah­dol­lis­taa muo­vit­to­mien raken­tei­den toteuttamisen.

Joustavaa yhteistyötä ja tyytyväisiä asiakkaita

Olem­me vuo­sien saa­tos­sa pal­vel­leet yli kuut­ta­kym­men­tä tyy­ty­väis­tä oma­ko­ti­ra­ken­nut­ta­ja-asia­kas­ta, asia­kas­tyy­ty­väi­syys onkin meil­le kun­nia-asia. Uskom­me, että tyy­ty­väis­ten asiak­kai­den ja onnis­tu­nees­ti lop­puun vie­ty­jen oma­ko­ti­ta­lo­pro­jek­tien edel­ly­tyk­siä ovat jous­ta­va yhteis­työ, asiak­kaan tar­pei­den kuun­te­le­mi­nen ja huo­mioon otta­mi­nen sekä ennen kaik­kea kor­kea­laa­tui­nen raken­nus­työ. Näis­tä arvois­ta me pidäm­me kiin­ni ja sik­si lop­pu­tu­lok­sen lisäk­si panos­tam­me aina kit­kat­to­maan yhteis­työ­hön ja pidäm­me huo­len sii­tä, että myös itse raken­nus­vai­he on asiak­kaan näkö­kul­mas­ta help­poa ja sujuvaa.

Etsitkö luotettavaa rakennusliikettä unelmiesi omakotitalon rakennuttamiseen Jyväskylän seudulla?

Haaveiletko muuttovalmiista omakotitalosta?

Ota rohkeasti yhteyttä ja kerro suunnitelmistasi.

}

Laskemme sinulle tarjouksen ja annamme alustavan aikataulun.

l

Kirjaamme sovitut asiat ylös ja teemme urakkasopimuksen.

Rakennamme unelmiesi kodin avaimet käteen -periaatteella.

~

Annamme rakenteellisille töillemme 10 vuoden takuun.

Muuttovalmis omakotitalo avaimet käteen -periaatteella

T:mi Raken­nus­pal­ve­lu Heik­ki Muit­ta­ri raken­taa unel­mie­si puu­ta­lon avai­met käteen -peri­aat­teel­la. Raken­nam­me muut­to­val­mii­ta kote­ja yli 30 vuo­den koke­muk­sel­la aina raken­nuk­sen perus­tuk­sis­ta kaik­kiin sisä­ti­lo­jen raken­nus­töi­hin ja vesi­kat­toon saak­ka. Kai­kes­sa raken­ta­mi­ses­sam­me otam­me aina huo­mioon ympä­ris­töys­tä­väl­li­set ja ener­gia­te­hok­kaat valin­nat sekä Suo­men sää­olo­suh­tei­den luo­mat vaa­ti­muk­set raken­nus­ten hen­git­tä­vyy­del­le ja ter­vey­del­le. Meil­lä on laa­ja-alai­nen tie­to ja ymmär­rys pait­si puu­ra­ken­ta­mi­ses­ta myös LVI- ja säh­kö­ra­ken­ta­mi­ses­ta sekä vank­ka käy­tän­nön koke­mus koko­nais­val­tai­ses­ta raken­ta­mi­ses­ta. Nii­den ansios­ta pys­tym­me tar­joa­maan asiak­kail­lem­me kor­kea­luok­kais­ta raken­ta­mi­sen pal­ve­lua kai­kis­sa oma­ko­ti­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sen vai­heis­sa. Kat­ta­van yhteis­työ­ver­kos­tom­me ansios­ta saat kaut­tam­me myös kaik­ki talo­tek­ni­set raken­ta­mi­sen pal­ve­lut LVI-töis­tä säh­kö­töi­hin. Muut­to­val­miin kodin raken­nut­ta­mi­nen avai­met käteen -peri­aat­teel­la on help­po ja huo­le­ton valin­ta sinul­le, joka haluat raken­nut­taa unel­mie­si kodin ark­ki­teh­ti­ku­vien perusteella. 

Puutalorakentamisen palveluita perustuksista vesikattoon

Meil­tä saat kaik­ki oma­ko­ti­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sen pal­ve­lut käte­väs­ti saman katon alta. Olem­me eri­kois­tu­neet oma­ko­ti­ta­lo­jen raken­ta­mi­seen pit­käs­tä tava­ras­ta, mut­ta pal­ve­lem­me tar­vit­taes­sa mie­lel­läm­me myös esi­mer­kik­si talo­teh­tai­den val­mii­den talo­pa­ket­tien asen­nuk­sis­sa ja kai­kis­sa yksit­täi­sis­sä raken­ta­mi­sen vai­heis­sa. Meil­tä saat raken­ta­mi­sen pal­ve­lui­ta juu­ri sii­nä mit­ta­kaa­vas­sa kuin itse haluat. Toteu­tam­me oma­ko­ti­ta­lo­ra­ken­ta­mis­ta sekä osa- että koko­nai­su­rak­ka­na. Olem­me valin­ta­si kun, etsit koke­nut­ta raken­ta­jaa pys­tyt­tä­mään talo­teh­taan talo­pa­ke­tin muut­to­val­miik­si kodik­si, ark­ki­teh­din pii­rus­tuk­set unel­mie­si kodik­si tai raken­nus­a­pua mihin tahan­sa oma­ko­ti­ta­lo­ra­ken­ta­mi­seen osa-alueeseen.

Etsitkö omakotitalollesi rakentajaa Jyväskylän seudulla?

Rakenteilla oleva kohde

Myytävät kohteet

Tietoa Aittovuorenpolku 9:n Ok-talosta (HUOM. KOHDE ON MYYTY 2021, uusi kohde valmistuu 2022 loppuvuodesta)

Talo raken­ne­taan ns. “pit­käs­tä tava­ras­ta”. Muut­to­val­mis raken­nus on 2021 huhtikuussa.

Talo on kadun toi­sek­si­vii­mei­nen tont­ti, elik­kä läpi­kul­ku­lii­ken­net­tä ei juu­ri­kaan ole. Tont­ti on tasai­nen koi­vik­ko­tont­ti lähel­lä luon­toa ja tont­ti rajoit­tuu poh­jois-sivul­taan Ait­to­vuo­ren todel­la taso­kaa­seen ja moni­puo­li­seen lii­kun­ta-alu­ee­seen, mm.kesäisin lois­ta­vat puru­poh­jai­set käve­ly­rei­tit sekä tal­vel­la valais­tut hiih­to­la­dut (perin­tei­nen ja luistelu).

Talon poh­ja­rat­kai­sut olen käy­tän­nös­sä pää­syt totea­maan toi­mi­vik­si, asiak­kail­ta saa­ma­ni hyvän palaut­teen vuok­si. Samal­la poh­ja­pii­rus­tuk­sil­la, tämä talo on neljäs.

Toi­nen tär­keä asia, joka on otet­tu huo­mioon on asu­mis­kus­tan­nuk­set talon osal­ta. Talos­sa on vesi­kier­toi­nen lat­tia­läm­mi­tys. Läm­mön­tuot­ta­ja­na on ilma­ve­si­läm­pö­pump­pu ATLAN­TIC EXTEN­SA DUO 8, joka tuot­taa 60 asteis­ta käyt­tö­vet­tä, sekä läm­mit­tää myös lat­tia­läm­mi­tys­ve­den. Ilma-vesi­läm­pö­pump­pu ottaa ulko­yk­si­köl­lä tal­teen ulkoil­man läm­pö­ener­gian ja siir­tää sen sisäyk­si­köl­lä vesi­kier­toi­seen läm­mi­tys­jär­jes­tel­mään. Lai­te toi­mii aina - 25 pak­ka­sas­tee­seen saak­ka, jon­ka jäl­keen lait­tees­sa ole­va säh­köl­lä toi­mi­va vara­vas­tus alkaa käyt­tö- sekä lat­tia­läm­mi­tys­vet­tä. Lait­teen COP-luku on 4.50. Sisäyk­sik­köön on intek­roi­tu läm­min­ve­si­säi­liö  190 L.

IV-konee­na on läm­mön­tal­teen­ot­to­ko­ne ENER­VENT PING­VIN Air pyö­ri­väl­lä ken­nos­tol­la, Ener­vent eAir ohjaus­pa­nee­lil­la varus­tet­tu­na (sijait­see KHH sei­näs­sä). Tuli­si­jan (tak­ka lei­vi­nuu­ni) tuh­ka­ti­laan tulee ulkoa beto­ni­lat­tian tyroxien alla, hal­kai­si­jal­taan 10cm put­ki, sul­ku­pel­lil­lä varus­tet­tu­na (sijait­see tuli­si­jan sivul­la, hel­pos­ti käy­tet­tä­vis­sä), jos­ta tuli­si­ja saa kor­vausil­maa. Tämā vähen­tää oleel­li­ses­ti tuli­si­jan veto-ongel­mia, jot­ka ovat jat­ku­va rie­sa nyky­ajan OK-talois­sa, kos­ka talon ilmas­toin­ti on olta­va hiu­kan ali­pai­neis­tet­tu. Ilmas­toin­ti­ko­neel­le on ns. tak­ka­kyt­kin, mut­ta käy­tän­nös­sä olen huo­man­nut, (myös asia­kas­pa­laut­teen perus­teel­la) että sen käyt­tö on jos­sain mää­rin vai­ke­aa sekä pitää olla enna­koi­vaa. Lie­si­tuul­let­ti­mel­la on oma put­kis­ton­sa ulos katol­le ja huip­pui­mu­ri on katol­la, joten­ka ääni­hait­ta on mah­dol­li­sim­man mini­maal­li­nen suu­ril­la­kin tehoilla.

Talon kan­ta­va run­ko on teh­ty lujuus­luo­ki­tel­lus­ta mital­lis­te­tus­ta puu­ta­va­ras­ta 48x198+ sisä­puo­li­nen run­koa vaa­ka­suun­nas­sa sito­va vaa­ka­koo­laus 48x48, tämä yhteen­sä n.25cm sei­nä­pak­suus ruis­ku­pu­hal­le­taan Eco-vil­lae­ris­teel­la. Ulko­puo­lel­la tuu­len­suo­ja­na on vie­lä 25mm Run­ko­lei­jo­na puu­kui­tu­le­vy Sisä­puo­lel­la taval­li­ses­ti muo­vin pai­kal­la onkin Eco­vil­la XS ilman­sul­ku pape­ri, joka on hen­git­tä­vä tuo­te. Minun raken­ta­mis­sa­ni koh­teis­sa lai­pios­sa on höy­ry­sul­ku muo­vi, (0.20)joka las­keu­tuu ulko­sei­näl­le ikku­noit­ten ylä­ta­soon. Olen var­ma, että sei­nä­ra­ken­teen tulee olla Suo­men ilmas­tol­li­sis­ta olo­suh­teis­ta joh­tuen alao­sal­taan hen­git­tä­vä, mut­ta ylä­osas­taan tiivis.

T:mi Rakennuspalvelu Heikki Muittari

1157440-5
Rin­ne­tie 22 
41230 UURAI­NEN

Asiakaspalvelu

040 086 7882
rakennuspalvelu.muittari@co.inet.fi

Ota yhteyttä

Yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke

T:mi Rakennuspalvelu Heikki Muittari

1157440-5
Rinnetie 22 
41230 UURAINEN

Asiakaspalvelu

040 086 7882
rakennuspalvelu.muittari@co.inet.fi